PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020
PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020
Dirigit a: Empreses
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 4 de març de 2016 fins al 21 d'abril de 2016 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 7 de novembre de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de data 03/03/2016,, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

 

   

 

Objectiu

Concessió d'ajudes per a la preparació de propostes per a la participació d'empreses en la convocatòria del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 per a l'exercici 2016.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Empreses, tant grans com a PIME, que tinguen la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i els seus annexos

 

Requisits dels projectes
  • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa o inversió, sobre una operació o actiu concret, que vaja a realitzar-se en un termini determinat i que, de forma individual o combinada, tinga un sentit empresarial, sense perjudici que aqueixa iniciativa puga integrar-se, en el seu contingut o en el temps, en un pla major.
  • Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  • Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu o establiment productiu a la Comunitat Valenciana, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
  • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
  • L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així mateix haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat es gestionarà per l'IVACE.
  • El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros.
  • No s'admetran les sol·licituds d'ajuda si l'empresa sol·licitant ha obtingut amb anterioritat una ajuda de l'IVACE per a preparar una proposta per a H2020 per al mateix projecte, encara que es presentara a una convocatòria diferent d'H2020.
  • De la mateixa forma no podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut recolze en la convocatòria d'Ajudes a la Preparació de Propostes Comunitàries (APC) del CDTI. En el cas d'obtenir l'esmentat suport del CDTI amb posterioritat a la concessió de l'IVACE, quedarà aquesta sense efecte, excepte renúncia expressa a la ja concedida pel CDTI.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Projectes consistents en la preparació de propostes per a la participació d'empreses en la convocatòria del Programa Marque de Recerca i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 per a l'exercici 2016.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut sobre el cost de la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes d'H2020.

La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75% dels costos esmentats.

La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els 70.000 euros i els 200.000 euros i per a projectes amb pressupost superior es limitarà 15.000 euros.

En qualsevol cas, per a costos superiors a 17.999 euros, es contemplarà el que es disposa en l'article 9.1.b) de la convocatòria

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis externs:
despeses de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació d'un projecte empresarial d'acord amb convocatòries de l'H2020, en concret assessorament en preparació de propostes i gestions necessàries per a presentar formalment els projectes objecte d'ajuda a les respectives convocatòries, assessorament en matèria d'acords i propietat dels resultats dels projectes i despeses associades a les gestions per a la cerca de socis.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des de 04/03/2016 fins a 21/04/2016 a les 24 h.
Posterior al 01/01/2016 i abans del 31/12/2016 30/09/2017  07/11/2017

 

Criteris de valoració

Seran criteris de valoració els següents:

1. Qualitat del projecte. Màxim 30 punts. Es valoraran prioritàriament els projectes de preparació, elaboració i presentació de propostes dirigides a les convocatòries de Pilars de Lideratge Industrial i Reptes Socials, així com els projectes presentats en l'àmbit d'actuació de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (*EIT) i de l'Instrumente PIME (*SME *Instrument).

2. Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 70 punts
– Proposades que impliquen lideratge. Màxim 30 punts. Es valorarà que el sol·licitant present una proposta individual a H2020 o per a liderar un projecte en el qual concorre amb altres socis.
– Tornada esperada. Màxim 30 punts. Es valorarà la tornada de la inversió mesurat a través de la subvenció sol·licitada per al projecte en la convocatòria d'H2020.
– Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV): Màxim: 10 punts. Es valoraran els projectes que es desenvolupen en l'àmbit de les prioritats temàtiques de l'estratègia RIS3 CV. (Informació sobre l'estratègia RIS3)

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar