PLA DE MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL
PLA DE MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL
Dirigit a: Microempreses industrials manufactureres
Presentació sol·licituds: Des del 5/04/2016 (9h) fins al 28/04/2016 (a les 24 hores)*
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): Des de 01/01/16 fins al 31/12/2016
Termini de justificació: fins al 7 de febrer de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7739 d'11/03/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

IMPORTANT: El termini de presentació de sol·licituds comença el 5 d'abril de 2016 a les 9:00 hores. Les ajudes es concediran tenint en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds, fins al límit del pressupost disponible o la finalització del termini el 28 d'abril de 2016

   

 

 

Objectius


Facilitar l'accés de les microempreses industrials de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a realitzar inversions en maquinària industrial nova que redunde en una major competivitat empresarial a través de la modernització tecnològica.

 
beneficiarios.gif Beneficiaris
  • Microempreses industrials manufactureres enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

 

Requisits dels projectes
  • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa o inversió, sobre una operació o actiu concret, que vaja a realitzar-se en un termini determinat i que, de forma individual o combinada, tinga un sentit empresarial, sense perjudici que aqueixa iniciativa puga integrar-se, en el seu contingut o en el temps, en un pla major.
  • El projecte haurà de tenir un pressupost subvencionable major de 20.000 euros (excloent l'IVA). Per al seu càlcul, ha de considerar-se la suma dels imports de costos susceptibles de subvenció.
  • La maquinària subvencionada no podrà, durant un termini de 3 anys a explicar des de la justificació de la seua adquisició, alienar-se, arrendar-se o cedir-se, a títol gratuït o onerós, ni traslladar-se salve a altres establiments productius de l'empresa beneficiària radicats a la Comunitat Valenciana.
  • Les empreses sol·licitants podran presentar com a màxim un projecte en aquesta convocatòria; en cas de presentar més d'un, es prendrà en consideració l'últim presentat en termini.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Adquisició de maquinària industrial nova afecta al procés productiu de l'empresa sol·licitant. Es limita el recolze en cada projecte a l'adquisició d'una única màquina o equip.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda


Subvenció a fons perdut d'un 20% dels costos subvencionables. Import màxim 20.000 €

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Adquisició de maquinària o béns d'equip industrials nous, afectes al procés productiu de l'empresa sol·licitant.

En cap cas seran subvencionables:
—Els accessoris i recanvis.
—Els vehicles destinats al transport de persones o mercaderies.
—La maquinària fabricada per la pròpia empresa sol·licitant.
—L'adaptació o millora de maquinària existent en l'empresa.
—Obra civil i instal·lacions.
—Altres despeses no comptabilitzades en el compte 213. Maquinària del Pla General Comptable.
—La maquinària en general, quan entre l'empresa venedora i l'adquirent, sol·licitant de l'ajuda, existisca vinculació. A aquests efectes s'entén per vinculació la participació d'una d'elles en el capital de l'altra en un percentatge superior al 20%. També existirà vinculació quan existisquen socis comuns que disposen, directament o juntament amb familiars de fins a segon grau de, almenys, el 20% del capital de cadascuna.

 

Criteris de valoració

L'ajuda es concedirà sota el règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri d'ordenació el moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda.

En el cas que per qualsevol circumstància una mateixa empresa presentara diferents sol·licituds, es considerarà vàlida l'última registrada en termini.
  

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar