PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ
PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ Imprimeix Correu
Dirigit a: PIME i grans empreses amb almenys quatre treballadors o treballadores

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 18/04/2016 fins al 30/05/2017 a les 24 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30 de juny de 2018

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins a l'11 de setembre de 2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8020 de data 12/04/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8043 de 19.05.2017) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar pregfreq programa  

 

Objectius

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 "Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats de R+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre uns altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:
- Estaran constituïts per un mínim de dues empreses, independents entre si.
- Una de les empreses haurà de ser PIME.
- Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
- Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% dels mateixos.
- L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons model disponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

Requisits dels projectes
  • Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, de manera que la convocatoria de ayudas produzca un efecto incentivador para la ejecución de los proyectos.
  • Los resultados de los proyectos deberán tener impacto tangible en la Comunitat Valenciana.
  • Los proyectos deberán desarrollar conocimiento con el fin de incrementar la competitividad, la diferenciación de los productos o servicios en los mercados y la generación de empleo de calidad.
  • Los costes asociados al proyecto no podrán recibir simultáneamente ayudas en el marco de esta convocatoria y de otras procedentes de ésta u otra administración o ente público.
  • Sólo podrá presentarse un proyecto por empresa solicitante.
  • Presupuesto subvencionable del proyecto mayor de 80.000 euros y menor de 500.000 euros
  • El proyecto significará un nuevo desarrollo para la empresa solicitante y, por tanto no realizado con anterioridad, en todo o en parte, por esta ni tampoco por ninguna otra empresa vinculada o contratada para la realización del proyecto.
  • Será condición imprescindible para percibir la ayuda mantener los requisitos que para la validez del consorcio se exigen en el apartado Empresas Beneficiarias del anexo de la convocatoria correspondiente a este programa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

  •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

3) Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les actuacions susceptibles de suport anteriors.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

• Xicoteta empresa: fins al 45%

• Mitjana empresa: fins al 35%

• Gran empresa: fins al 25%

Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 10% dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure requisits en l'annex de la Resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte.
b) Contractació d'Organismes d'investigació per import subvencionable que supere el major dels següents límits: 20 % del cost subvencionable del projecte presentat per les empreses integrants del consorci o 20.000 euros.

La intensitat de l'ajuda es determinarà per a cadascuna de les empreses integrants del consorci, i no podrà superar les intensitats màximes permeses per articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les cosines i en cap cas podrà superar el 55%, 45% o 35% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una xicoteta, mitjana o gran empresa, respectivament.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Serveis externs
a) Cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes d'investigació.
b) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.
c) En cas de PIME, registre de drets de propietat industrial derivats de l'execució del projecte.

2. Adquisició de patents i llicencies
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi
Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials
Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament
• Despeses d'amortització de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte.
• Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament que s'integre en el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 18/04/2017 fins al 30/05/2017 a les 24 h. Posterior a la sol·licitud i abans del 30/06/2018 30/06/2018  11/09/2018

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 13 punts

• Grau d'avanç: 0-20. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic-tecnològic o aplicació del mateix que suposa el projecte respecte a l'estat de l'art actual. Un projecte amb un grau d'avanç igual a zero no serà considerat com d'I+D i, per tant, serà denegat.
• Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
• Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

• Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en I+D.
• Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte: 0-10. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.
• Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les seues capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cadascuna d'elles.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

• Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10. Es valorarà la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate) disponible en <http://www.climate-kic.org/> (Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua i bioeconomia).
• Projectes que s'enquadren en les mesures RIS3 CV. 0-5. Qualitat de vida, desenvolupament de productes i entorns personalitzats, processos de fabricació avançats i nous sistemes avançats o sostenibilitat. (Informació sobre l'estratègia RIS3)
• Efecte d'arrossegament: 0-5. Es valorarà l'efecte arrossegue del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels seus resultats en un ampli col·lectiu d'empreses en les quals puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
• Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5.
• Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents de l'empresa existents o tinguen com resultat una nova patent: 0-5

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts

• Alguna de les empreses del consorci disposa d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o qualsevol un altre anàleg de caràcter oficial. 0-4
Activitat principal dels integrants del consorci alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia. 0-3
• Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per sobre del mínim legal exigible. 0-3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà telemàtica, presentant tant la sol·licitud com la memòria davant el Registre Telemàtic de la Generalitat (més informació). La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar