Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques
Avantprojecte de Llei de modificació parcial de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

Amb motiu de l'aprovació de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, es fa necessària la transposició de les seues normes als ordenaments dels Estats membres i, en conseqüència, a l'ordenament jurídic espanyol.

Este avantprojecte té com a objectiu esta transposició, homogeneïtzant el sistema nacional de registre de marques amb el sistema de registre de marques de la Unió Europea (EUIPO). A més, incorpora certes millores normatives imposades tant per l'experiència pràctica obtinguda com per la jurisprudència o doctrina científica.

Destaquen les modificacions següents:

- S'atorga legitimació a qualsevol persona física o jurídica.
- El requisit formal en el concepte de marca relativa a “representació gràfica” se substituïx per la simple “representació”.
- Se sistematitzen i reordenen les prohibicions absolutes de registre, en particular, les referides a la protecció de les Denominacions d'Origen (DO) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP).
- Supressió de la distinció de marca notòria/marca anomenada i substitució per una única categoria de protecció reforçada: Marca anomenada.
- S'instaura la possibilitat d'exigir al titular oponent la prova de l'ús de la marca en què basa la seua oposició.
- S'atorga competència a l'OEPM per a decretar per via directa la nul·litat o caducitat i als Tribunals per via reconvencional.
- Es crea una nova taxa per la presentació d'una sol·licitud de nul·litat o caducitat davant de l'OEPM.

Totes les modificacions entraran en vigor, amb l'aprovació prèvia de l'avantprojecte, el 14 de gener de 2019, excepte la competència de l'OEPM per a decretar per via directa la nul·litat o caducitat de marques que queda demorada al dia 14 de gener de 2023.