AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS DE LA CV PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR EXCEL.LÈNCIA EN MATÈRIA D’R+D. FONS GVA 2017
AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS DE LA CV PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR EXCEL.LÈNCIA EN MATÈRIA D’R+D. FONS GVA 2017
Dirigido a: Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
 
Fecha límite: Desde el 7 de desembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017* 
Fecha justificación: hasta el 12 febrero 2018

* según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOGV nº 8184 de fecha 05 de diciembre de 2017 si bien la información exhaustiva y completa del programa deberá consultarse en los textos publicados en el DOGV.

Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de plans d'actuació de caràcter no econòmic desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana dirigits a potenciar l'activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria de R+D, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.
 
beneficiarios.gif

Entitats beneficiàries

 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre.     
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
Es recolzaran els plans d’actuació anual que incloguen el desenvolupament d’una sèrie d’activitats seleccionables d’entre les que s’indiquen a continuació:

a) Activitats primàries dels centres tecnològics, en particular:
    · Activitats d’identificació, anàlisi i definició de línies d’R+D.
    · Activitats de generació de coneixement i tecnologia.
    · Activitats de difusió de resultats de les investigacions de forma no discriminatòria i no exclusiva.

b) Activitats de transferència de coneixements, sempre que els beneficis que pogueren generar-se per les dites activitats tornen a invertir-se en activitats primàries del centre tecnològic.

c) Activitats de millora de les infraestructures d’investigació: adquisició de béns d’equip o instrumental de caràcter científic que siguen necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en els apartats a) i b).

Una mateixa entitat no podrà presentar més d’una sol·licitud o pla d’actuació.

Els plans d’actuació hauran d'emmarcar-se, necessàriament, en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Així mateix, els plans d’actuació no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. També hauran d'executar-se en el marc d’un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient, i comptar amb un certificat que declare la no-afecció dels plans d’actuació a la denominada Xarxa Natura, espai físic d’especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L’ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del pla d’actuació considerats com a subvencionables.
 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Despeses del personal en plantilla que estiga directament involucrat en les activitats objecte d’ajuda. Aquestes despeses podran ser imputades en la totalitat quan es dediquen íntegrament al pla d’actuació, o bé parcialment, segons la dedicació horària efectiva al dit pla respecte del total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim, imputable pel personal propi justificat.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del pla d’actuació, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament d’experimentació i per al desenvolupament de prototips precompetitius associats al pla d’actuació, així com adaptacions necessàries per a la seua instal·lació.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del pla d’actuació mitjançant un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim, imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. El dit informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En tot cas, la suma d’aquestes no superarà el 25 % dels costos directament imputables al pla d’actuació, exceptuant-ne les inversions en equipament.

e) Altres despeses directament relacionades amb el pla d’actuació, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. Se n’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 07 de desembre de 2017 fins al 18 de desembre de 2017 ambdós inclosos. Si alguna de les dates indicades fóra declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV núm. 8184 de data 05 de desembre de 2017


    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV núm. 8184 de data 05 de desembre de 2017

Forma de presentació de sol·licituds.
 
La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de l'Orde 26/2016, de 25 de novembre, modificada per l'Orde 21/2017, de 24 de novembre.
 
La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat Documentació annexa' a la dreta d'esta pàgina.
 
La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa esta convocatòria.
L'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant es realitzarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:
-  Estatuts vigents.
-  Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar