Preec2 v 
 

Dirigit a: Edificis d'ús administratiu, sanitari, docent, cultural, etc. regulats per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).
Presentació sol·licituds: Des del 6 de març de 2021 fins al 31 de juliol de 2021.
Termini de justificació: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.
Pressupost total de programa: 6.592.000 €

 
 * A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució d’1 de març de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es realitza la convocatòria d'expressions d'interés per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents de l'Administració de la Generalitat Valenciana, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (Programa PREEC - Comunitat Valenciana). (DOGV nº 9035 de 05/03/2021)
El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
 
  Objectiu

L'objectiu del PREEC és donar un impuls a la sostenibilitat en els edificis existents de la Generalitat Valenciana mitjançant actuacions que van des de canvis en l'envolupant tèrmica, a la substitució d'instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d'origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor, o la generació elèctrica renovable per a l'autoconsum i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l'eficiència energètica en la il·luminació.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per la Generalitat Valenciana en comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, tal com recullen les últimes directives d'energies renovables i de mercat interior de l'energia.

empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran presentar manifestacions d'interés a la present convocatòria, els diferents òrgans de l'Administració autonòmica de la Generalitat Valenciana, que siguen propietaris, arrendataris o explotadors d'edificis existents, per als quals se sol·licita l'ajuda de rehabilitació energètica. No podrà acollir-se a la convocatòria el sector públic instrumental de la Generalitat, que podrà sol·licitar ajudes dins del programa PREE ordinari.

empresasbeneficiarias-p Actuaciones susceptibles de suport

 

Les tipologies d'actuació subvencionables seran les següents:

 • Tipologia 1: Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
 • Tipologia 2: Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, que inclou les següents subtipologies

2.1 Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.

2.2 Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

2.3 Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

2.4 Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els tres subapartats anteriors:aerotermia i hidrotermia d'alta eficiència energètica, sistemes de ventilació natural i forçada, sistemes de refredament gratuït per aire exterior, sistemes de recuperació de calor i de l'aire d'extracció i aprofitament d'energies residuals, sistemes que utilitzen tècniques evaporatives, etc.

2.5 Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

 • Tipologia 3: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Per a ser subvencionable la potència instal·lada en il·luminació nova o de la instal·lació existent sobre la qual s'actue haurà de ser major de 40 kWe.

La descripció i particularitats de cadascuna d'aquestes actuacions s'especifiquen en l'annex de la present convocatòria

Només es consideraran subvencionables els costos corresponents a les actuacions la inversió de les quals s'haja realitzat amb posterioritat a la data de publicació dels plecs de licitació d'aquestes actuacions, llevat que el bé, obra o servei contractat no supere el llindar establit per als contractes menors, i en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació, i no es considerarà elegible cap cost facturat amb anterioritat, sense perjudici dels costos corresponents a les actuacions preparatòries que siguen necessaris per a dur  a terme les corresponents inversions, com poden ser projecte, memòries tècniques, certificats, etc., que sí que podran ser considerats subvencionables, encara que hagueren sigut facturats amb anterioritat. En tot cas, tant la publicació dels plecs de licitació, com les citades actuacions preparatòries, hauran de ser de data  posterior al 7 d'agost de 2020, data d'entrada en vigor del Programa d'Ajudes d'acord amb el que s'estableix en l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.

Les actuacions objecte de suport han de justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10% respecte de la seua situació de partida.

Les actuacions objete de suport han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m2 any), respecte de la qualificació energètica inicial de l'edifici. Aquest criteri no serà aplicable en els següents casos:

 1. Quan l'edifici acredite tinga una qualificació energètica A i es proposen mesures de millora; en aquest cas l'ajuda addicional d'eficiència energètica que s'aplicarà serà la corresponent a la qualificació energètica final A.
 2. Quan l'edifici no compte amb un procediment per a la seua qualificació energètica. En aquest cas haurà de reduir el seu consum d'energia final en un vint per cent com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

Aquesta millora de la seua qualificació energètica podrà obtindre's mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació d’algunes, així com mitjançant la realització de mesures parcials d'una o algunes actuacions diferents. La certificació energètica de l'edifici es realitzarà d'acord amb la normativa, mitjançant la utilització d'algun dels programes informàtics oficials reconeguts.

El projecte objecte de l'ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

No seran actuacions subvencionables les següents:

 1. Les realitzades en edificis construïts l'any 2007 o posterior
 2. Intervencions en les quals s'incremente la superfície o volum construït.
 3. Intervencions en edificis existents que comporten un canvi d'ús de l'edifici.

 

tipoAyuda.gif Quantia de l'ajuda
 

La quantia de l'ajuda serà la suma de l'Ajuda Base i de l'Ajuda Addicional que poguera correspondre.

L'Ajuda Addicional es graduarà en funció dels criteris d'eficiència energètica i actuació integrada, segons es defineixen a continuació:

 1. Eficiència energètica: actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida, segons el procediment establit en el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.
 2. Actuació integrada: Tindran dret a ajuda addicional per actuació integrada, els següents casos:
 • Els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'aquestes sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1), que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2 (subtipologies 2.2 a 2.4) que comporte, almenys, la substitució del 60% de la potència de generació tèrmica existent. En el cas que es realitze una instal·lació solar tèrmica (subtipologia 2.1) la condició serà que cobrisca almenys el 30% la demanda d'energia per a aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines, calculada tal com s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació en el cas de la tipologia S1 o el 30% de la demanda de calefacció i/o refrigeració en el cas de les tipologies S2 i S3.
 • Els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'aquestes sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1), que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%, combinada amb una altra actuació de la tipologia 3 (il·luminació interior) que comporte una renovació de més d'un 25% de la superfície d'il·luminació que complisca l'exigència bàsica HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació.
 • En els dos casos anteriors, una de les tipologies d'actuació (2 o 3) podrà ser substituïda per la realització d'una instal·lació solar fotovoltaica o d'una altra tecnologia renovable de generació elèctrica, amb acumulació o sense, destinada a l'autoconsum de l'edifici quan la seua potència instal·lada siga com a mínim del 10% de la potència elèctrica contractada. La instal·lació fotovoltaica no tindrà la consideració de cost elegible.
 • Tindran dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Les actuacions anteriors hauran de quedar convenientment justificades a través de la qualificació energètica de l'edifici actual i de l'edifici futur rehabilitat.

CuantiaAyudaBase v 1

 

comoSolicitar Simulador de l'ajuda

 

L'IVACE posa a la disposició de les entitats sol·licitants en el menú dret d'aquesta web, un full de càlcul per al càlcul de l'ajuda teòrica corresponent a possibles projectes a presentar al PREEC en funció de la mena d'entitat, tipologia d'actuació a realitzar, inversió a realitzar, etc.

 

costessubvencionables Costos subvencionables

Els costos elegibles serán aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest Programa, i que s'indiquen en l'Annex de la convocatòria d'ajudes per a cadascuna de les tipologies d'actuació anteriors, i els que es relacionen a continuació:

 • Els honoraris professionals satisfets per a l'elaboració, pel tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica previst en el Reial decret 235/2013.
 • Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda.
 • Els costos de la redacció dels projectes tècnics.
 • Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
 • Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions.
 • La inversió en equips i materials efectuada.
 • Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes.
 • Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.
 • L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.
 • L'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda emés per un organisme de control o entitat de control.
 • Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació.
 • No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant o beneficiari de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud, per la qual cosa tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document u oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda conforme al que s'estableix en l'article 10 de la convocatòria, justificant-se la realitat d'aquestes despeses, segons el que s'estableix en l'article 14, mitjançant l'aportació de factura independent on consten degudament especificats els mateixos, a més de la documentació que poguera resultar exigible per a justificar el seu pagament. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient.

El cost elegible màxim total admés en el programa per a sufragar les despeses derivades de l'elaboració de l'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions emés per un organisme o entitat de control, de gestió de la justificació de la realització de les actuacions i de l'elaboració de l'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu del projecte, no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 euros per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

Les actuacions dutes a terme en l'àmbit d'aquesta convocatòria d'ajudes, tindran els següents límits aplicables a tots els tipus d'actuacions subvencionables:

 • Cost elegible mínim per sol·licitud: 10.000 €
 • Cost elegible màxim per sol·licitud: 5.000.000 €

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. justificació dels projectes
Des del 06/03/2021 fins al 31/07/2021

A partir de la presentació de la sol·licitud

18 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions
 

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

Documentació a presentar amb caràcter general:

Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 10 de la convocatòria.

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la qual deurà igualment presentar-se utilitzant els mateixos mitjans utilitzats per a la presentació de la sol·licitud: vegeu el document "Documentació a presentar" en l'apartat "Documentació annexa" a la dreta d'aquesta pàgina.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

D'acord amb l'article 10 de la convocatòria La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

 

CONTACTE

 telefono 963.531.004 -  Horari de atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 

    

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.