ajudes autoconsum ajuntaments 2021

Dirigit a: Entitats locals de la CV

Presentació sol.licituds:  Des del 15/03/2021 fins al  16/04/2021*

Termini de justificació: Fins al 19 de setembre de 2022 (***)

 * A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució d'1 de març del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9035 de data 5/03/2021)

 (**) segons Resolució de 2 de juliol de 2021 de la directora general de l'Ivace    (***) Resolución de 05/05/2022

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica.
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions.

A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s'estarà al que es disposa en l'article 3 del Reial decret 244/2019.

Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció, així com el responsable d'assumir el cost del consum energètic vinculat a la instal·lació objecte de finançament, siguen la mateixa entitat local.

No es consideraran finançables en cap cas:

a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzematge energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.

b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzematge energètic que no compten amb equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega, destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Es tracta d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès (préstec) combinada amb subvencions sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat

Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec (€) no podrà superar els 100.000 euros per projecte i els 300.000 euros per beneficiari.

• Tipus d'interès: 0%.

Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 96 mesos, i les quotes d'amortització seran semestrals, 16 quotes d'amortització. Les 8 últimes quotes no seran girades a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 d'octubre de 2022, i les posteriors, successivament, cada semestre fins al 30 d'octubre de 2026, excepte una modificació posterior d'aquests terminis per mitjà d’una resolució de la Direcció General de l'IVACE. (**)

• Garanties: Exempt.

• Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 50.000 euros per projecte

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Cancel·lació anticipada

Una vegada satisfetes les quatre primeres quotes d'amortització del préstec i verificada la correcta execució del projecte, podrà sol·licitar la cancel·lació anticipada de la totalitat del préstec sense que açò supose cap tipus de penalització ni imposició de comissions..

 

Esquema general
 

 DiagramaAutoconsumoAyunt v

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si fa el cas, sistema d'emmagatzematge.

En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.

b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.

c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.

d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, inclosos els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, legalització i inscripció en els corresponents registres.

e) Si fa el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut, i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.

f) L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats.

Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència a instal·lar, incloent-hi tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre)

Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 10.000 euros

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següentPlazo de presentación de solicitud

Termini de presentació de sol.licituds  Inici del projecte  Període subvencionable de despeses  Fi termini justificació (límit període pagament)
 Des del 15/03/2021 fins al 16/04/2021  A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/09/2022 19/09/2022

 

Criteris de valoració
 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els apartats següents.

En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.


1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria. Entre 0 i 35 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.

b) Garantia i viabilitat econòmica del projecte. Entre 1 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre major d'anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.

c) Integració i potència instal·lada. Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.

d) Rendiment energètic. Entre 1 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.

e) Tecnologia d'autoconsum de la instal·lació. Entre 5 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions les fonts d'energia renovables de les quals siguen diferents de la fotovoltaica o eòlica.

2. Disseny, ubicació i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).

a) Ubicació del projecte. Entre 1 i 10 punts, assignant-se major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 10.000 habitants enfront dels de major població.

b) Criteris adoptats per a la selecció d'equips principals. Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes els equips principals dels quals estiguen fabricats a la Unió Europea.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 6 de la convocatòria.
• Memòria tècnica del projecte datada i signada segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. (Vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.