comunidadesenerg21 v

 

Dirigit a: Comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, ajuntaments, i comunitats de propietaris.

Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 d'abril de 2021 fins al 31 de maig de 2021 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació:  fins al 31 de desembre de 2021

* Resolució de 21 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV 9070 de 27/04/2021) i posterior correcció d'errades (DOGV nº 9104 de 10/06/2021) i ampliació de pressupost (DOGV nº 9207 de 03/11/2021)

 

Objetiu
 
L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energies renovables, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica, els ajuntaments, així com les comunitats de propietaris.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'energies renovables, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret, les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les pròpies instal·lacions de generació.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

S

ubvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques sempre que complisquen amb la condició de petita empresa.

S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

•  Equips principals. Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, en el seu cas, sistema d'emmagatzematge.
•  Subestació elèctrica, transformadors, cel·les, armaris, sistemes de disparament interdependent i proteccions, comptadors, línies d'evacuació i interconnexió de les centrals de generació, i dels sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, xarxa de terres, bateria de condensadors i, en general, equipaments electromecànics, aparellatge i infraestructures elèctriques fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o de distribució.
•  Sistemes de control, telemesura, monitoratge i comunicació amb el centre de control associats a la instal·lació, incloent-hi les proves i posada en marxa i assajos de funcionament.
•  Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de la demanda d'energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda que ajuden a optimitzar la gestió i producció, a fi de permetre la integració més efectiva en la xarxa, en mercats locals o en el seu ús per a autoconsum de les fonts d'energies renovables.
•  Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, incloent-hi els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres.
•  En el seu cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
•  En el seu cas, costos de constitució de la comunitat d'energia renovables, informes jurídics previs i estudis de viabilitat de la comunitat.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 28/04/21 fins al 31/05/21

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 31/12/21 Fins al 31/12/21

 

Criteris de valoració

 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 20  punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.
1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
- Rendiment dels equips (màxim 35 punts).
- Qualitat tècnica de la memòria (màxim 15 punts).
- Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
- Monitoratge i gestió (màxim 15 punts).
- Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
- Ubicació del projecte (màxim 5 punts).
        
2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
- Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats per l'entitat beneficiària siguen coherents amb el tipus de projecte.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat  emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de Confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que puga ser realitzat per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics es consideren practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta pàgina)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.