moves gva val

Dirigit a: Adquisició de vehicles d'energies alternatives, implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i de mesures de mobilitat sostenible al treball per part dels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Presentació sol·licituds: Des del 28 d'abril de 2021 fins al 18 de setembre de 2021.

Termini de justificació: 12 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.

Pressupost total de programa: 650.000 €


* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 21 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'aprova la convocatòria d'expressions d'interés per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i de mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II). (DOGV nº 9070 de 27/04/2021).

El Pla Moves II està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

Objectiu

 

L'objecte de la present resolució és dur a terme la convocatòria d'expressions d'interés de l'IVACE per a incentivar i promoure la realització d'actuacions, per part dels diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana, d'adquisició de vehicles d'energies alternatives, d'implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, i també mesures de mobilitat sostenible al treball en la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II), a fi de fomentar la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport.

 

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

Podran presentar expressions d'interés a la present convocatòria els diferents òrgans de l'Administració autonòmica de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la classificació establida en l'article 2.1.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Per a l'Actuació 1, adquisició de vehicles d'energies alternatives s'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, en funció de la tipologia de vehicle. Per als casos de M1 i N1, en què s'acredite la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, en les condicions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, la quantia de l'ajuda ascendirà a l'import establit en la columna “Ajuda amb desballestament”:

 

Moves GVCuadro v

 

Per a l'Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics l'ajuda serà del 40%. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim.

Per a l'Actuació 4, Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, l'ajuda serà del 50%. S'estableix un límit d'ajuda de 500.000 euros per destinatari últim

costesSubvencionables.gif Inversió elegible

 

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'Actuació 1, Adquisició de vehicles d'energies alternatives: la inversió elegible serà el preu de venda del vehicle al client.

Per a l'Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics: el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.
No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

Per a l'Actuació 4 Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, es considera inversió elegible del projecte, el cost associat a l'execució de les actuacions plantejades. El cost d'elaboració o modificació del PTT, així com del PMUS, en el seu cas, serà subvencionable si aquest s'elaborara amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda, i sempre que l'elaboració del mateix estiga acompanyada de la posada en marxa d'alguna de les seues actuacions de tal manera que s'aconseguisquen estalvis energètics.

Per a les tres actuacions no es considera inversió elegible:

  • No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs en general. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
  • Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
  • Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà i vehicles de segona mà.
  • Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits, que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

Només es consideraran actuacions la inversió de les quals s'haja realitzat amb posterioritat a la data de publicació dels plecs de licitació, llevat que el bé, obra o servei contractat no supere el llindar previst per als contractes menors, i en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació. Així mateix, la data de licitació o inici de la contractació en el cas de contractes menors, haurà de ser posterior al 2 de juliol de 2020.

 

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
 Des del 28/04/2021 fins al 18/09/2021 A partir de la publicació dels plecs (data publicació posterior al 2/07/2020) Des de la publicació dels plecs fins a la data de justificació 12 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

 

Criteris de concessió

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la present convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a la mateixa un alliberament de crèdit pressupostari

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Sol·licitud d'ajuda segons model normalitzat disponible en aquesta pàgina web (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

• Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i la resta de documentació.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes descrits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

 telefono 963 536 734 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.