autoconsumoempresas2021 v

Dirigit a: Empreses i entitats de la Comunitat Valenciana

Presentació sol-licituds: des del 15/05/2021 fins al 21/06/2021 (*) a les 23:59:59 hores.

Termini justificació:  fins al 29/08/2022 (*)

segons condicions de la Resolució de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici de 2021. (DOGV nº 9084 de 14/05/2021) i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 9212 de 10/11/2021)

(*) DOGV nº 9101 de 07/06/2021   (**) Resolución de concesión de ayudas de 02/03/2022    (***) Resolució de 05/05/2022

 

Objetiu

 

Facilitar el desenvolupament de les instal·lacions d'autoconsum en les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

 

Empreses i entitats situades en la Comunitat Valenciana

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions.

A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s'estarà al que es disposa en l'article 3 del Reial decret 244/2019.

Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció siguen la mateixa persona física o jurídica.

No es consideraran finançables en cap cas:

a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzematge energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.

b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzematge energètic que no compten amb equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega, destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

 

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim lucratiu respecte de les seues activitats no econòmiques, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si fa el cas, sistema d'emmagatzematge.

En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclou el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.

b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de finançament, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.

c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.

d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, inclosos els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres.

e) si fa el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes

La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència que s'ha d'instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre).

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Presentació de sol.licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 11/05/2021 fins a 21/06/2021 (*) A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol.licitud, fins al 29/08//2022 29/08/2022 (*) (**)

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els apartats següents. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.

1. Característiques del projecte (màxim 65 punts).

a) Qualitat tècnica de la memòria. Entre 0 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.

b) Garantia i viabilitat econòmica del projecte. Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre major d'anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.

c) Integració i potència instal·lada. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.

d) Rendiment energètic. Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.

e) Sector i tipus d'aplicació. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada, i dins d'aquestes últimes a les de menor grandària enfront de les de major grandària.

f) Tecnologia d'autoconsum de la instal·lació. Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions les fonts d'energia de les quals renovable siguen diferents de la fotovoltaica o eòlica.

2. Disseny, ubicació i càlcul de la instal·lació. (màxim 25 punts).

a) Ubicació del projecte. Entre 5 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 10.000 habitants enfront dels de major població.

b) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa. Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l'any anterior.

3. Solvència econòmica de l'empresa (màxim 10 punts).

Ràtios econòmiques de l'empresa. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les empreses més solvents.

A les entitats que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic se'ls assignarà en matèria de solvència econòmica una puntuació de 10 punts

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.

b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

c) Resta de documentació descrita en l'article 6 de la resolució de convocatòria.

Procediment per a presentar la sol.licitud

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.