movsostenible21 v

Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent de l'establit per a cada actuació

Data presentació sol·licituds: Des del 29 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021

Termini de justificació fins al 20 d'octubre de 2022

 

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 20 de juliol de 2021 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9137 de 28/07/2021) i posterior correcció d'errades (DOGV nº 9195 de 15/10/2021) i ampliació de pressupost (DOGV nº 9291 de04/03/2022)

Objectiu

 

L'objectiu d'aquest programa, és reduir el consum d'energia en el sector del transport mitjançant el foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar aquest consum cap a la utilització de combustibles alternatius, disminuint així l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes els següents beneficiaris, depenent de l'establit per a cada actuació:

Actuació Beneficiaris
Actuació T21B Empreses i entitats de naturalesa pública o privada
Actuació T21C Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.
Tipus 2: l'administració local.
Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses.
Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
Actuació T29A L'administració pública i les empreses


El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables


Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible
Aquesta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.

A tall d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com:
 – Mesures de promoció de la mobilitat per als vianants i calmat de trafique com ara conversió en zona de vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restriccions activa de trànsit en centres urbans, etc.
– Implantació de sistemes de cotxe compartit per als ciutadans de zones urbanes.
– Serveis d'autobús llançadora a polígons, àrees d'activitat o nodes de transport, transport a la demanda.
– Camins escolars.
Les ciutats afectades pels projectes pilot hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible. Així mateix, els projectes hauran de tenir impacte sobre la mobilitat de les ciutats i hauran de permetre la difusió dels resultats.
En el cas de projectes de carsharing o cotxe compartit, el projecte haurà d'adaptar-se a les directrius tècniques i d'operació que per a aquest tipus de projectes pogueren establir-se des de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc a la revocació de l'ajuda.
En el cas d'implantació de camins escolars, el programa haurà d'explicar com a mínim amb un estudi de les possibles rutes i itineraris amb criteris de seguretat vial i mobilitat alternativa, desenvolupament de les mesures a implantar pel centre escolar i de les actuacions a dur a terme en coordinació amb les autoritats municipals competents, i activitats d'informació i promoció entre pares i alumnes


Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta.
Dins d'aquesta actuació es diferencien tres tipologies:


– Tipus 1. Sistemes públics de préstec de bicicletes.
Consisteix en el disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats pròximes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec.

Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de preveure dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a les estacions i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic.

El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de la posada en marxa d'aquest. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que, a més, servisca per a gestionar el sistema, admetent-se la presència parcial o total de bicicletes elèctriques

– Tipus 2. Vies ciclistes urbanes.
Execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans i/o periurbans, incloent la construcció, condicionament o millora de l'espai públic per a l'ús ciclista i les seues obres complementàries d'urbanització. Podrà donar-se suport, entre altres, l'execució de carrils bici, voreres bici i carrer bici.
Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrea funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

– Tipus 3. Aparcaments públics i assegurances de bicicletes.

S'inclouen dins d'aquesta actuació la instal·lació de sistemes d'aparcament públic i segur de bicicletes que puguen ser utilitzats per qualsevol ciutadà. Aquests sistemes podran estar situats en la via pública o en zones d'estacionament de vehicles, com a pàrquings urbans, etc., però en qualsevol cas hauran de ser accessible des de la via pública per qualsevol ciutadà. La ubicació específica del sistema estarà justificada per la seua conveniència a fi de facilitar l'ús de bicicleta per a la mobilitat obligada. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrees funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.
Per a les 3 tipologies de projectes, es prioritzaran aquelles actuacions que presenten un pla director on s'haja analitzat el foment de l'ús de la bicicleta en general.
Així mateix, per a totes les actuacions incloses en aquesta actuació, les ciutats on es desenvolupen aquests projectes han de tindre un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible, on s'incloga l'impuls de la bicicleta i el desenvolupament d'infraestructures ciclistes.


Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible.
Aquesta actuació va dirigida a recolzar projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, racionalitzant així el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, la denominada “última milla”, i reduint significativament el consum d'energia del procés i millorant la qualitat de l'aire. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com el càrrec-*bike, noves tecnologies de suport a la gestió de la càrrega, descàrrega i distribució urbana de mercaderies, etc.
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (*PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.


Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà.
Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana, mitjançant la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència del mateix i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes de priorització semafórica, aplicació de les noves tecnologies de la informació o billética en els sistemes de transport públic, sistemes d'informació als passatgers, programari/maquinari relatiu a planificació i control de rutes, itineraris i paràmetres en la conducció dels vehicles de la flota, sistemes tecnològics de millora en la gestió del combustible, etc.
En els sistemes de gestió de flotes, es justificarà tècnicament que els sistemes a implantar permeten una gestió i optimització dels recursos mitjançant la localització, les comunicacions amb un servidor en l'oficina, el control, l'anàlisi de dades energètiques mitjançant programari i generació d'informes de la flota de transports. Els sistemes de gestió hauran de proporcionar en temps real dades energètiques de la flota: litres de combustible consumits i distància recorreguda, trajecte realitzat, excés de revolucions del motor, excés de temps de ralentí, etc.
No seran subvencionables equips GPS que no permeten una gestió energètica de la flota.

No són objecte de suport les actuacions de millora del transport interurbà entés com aquell que no es realitza exclusivament dins d’àrees urbanes o zones d’afectació urbana (àrees metropolitanes, etc.).
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.

Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius.

El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles elèctrics, amb pila de combustible, propulsió híbrida, alimentats per hidrogen mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminueixen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional.

A l'efecte d'aquesta ordre s'entén com a vehicle elèctric les següents tipologies:
– Vehicle elèctric pur o a bateries (BEV, en anglés Battery Electric Vehicle).
– Vehicle elèctric de rang estés (EREV, en anglés Extended Range Electric Vehicle).
– Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV, en anglés Plug in Hybrid Electric Vehicle).

Serà objecte d'ajuda:

– L'adquisició d'autobusos o autocars, categoria M2 i M3 nous, elèctrics, de propulsió híbrida (sempre que puguen funcionar exclusivament amb la potència que subministra el motor elèctric), amb pila de combustible o alimentats per hidrogen, destinats al transport públic urbà.

– L'adquisició de camions categoria N2 i N3 nous, elèctrics, de propulsió híbrida (sempre que puguen funcionar exclusivament amb la potència que subministra el motor elèctric), amb pila de combustible o alimentats per hidrogen, destinats a servei públic urbà (recollida de residus sòlids urbans o similar).

L'ajuda també s'aplicarà a l'adquisició de vehicles elèctrics de fins a dotze mesos d'antiguitat des de la primera matriculació fins a la data de presentació de la sol·licitud, la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la el concessionari, punt de venda o fabricant/importador del vehicle que realitze la venda del vehicle al beneficiari de l'ajuda. A més, el vehicle haurà d'haver sigut adquirit pel punt de venda com a vehicle nou al fabricador o importador.

Actuació T29A - Estacions de recarrega d'hidrogen.
El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega o ompliment d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions:

Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 400.000 euros.

Actuació T21C:

Per a projectes Tipus 1

El càlcul de l'ajuda es realitzarà en funció del nombre de bicicletes convencionals (N), elèctriques (BE) i del nombre d'ancoratges o compartiments del sistema automàtic destinats a l'enganxe, recepció i préstec de les bicis del sistema (A), segons la següent fórmula:

Ajuda = 20.000 + 75 N + 300 BE + 450 A

Almenys han de contemplar-se com a nombre d'ancoratges el mateix nombre que de bicicletes. L'ajuda màxima calculada segons la fórmula anterior no podrà superar el del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.
L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.

Per a projectes tipus 2:

Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40 % del cost subvencionable i podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 400.000 € per projecte.

Per a projectes Tipus 3:

Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 75.000 € per projecte.

Actuació T21E: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre. En el cas que el projecte pilot contemple l'adquisició de bicicletes elèctriques i/o tricicles elèctrics de càrrega, l'ajuda màxima serà de 300 euros per bicicleta elèctrica i 1.500 euros per tricicle. L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros..

Actuació T24B: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre.

L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 300.000 euros per entitat beneficiària.

Actuació T27A: les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb els següents límits màxims per tipologia de vehicle:

– Vehicles M3 i N3, de propulsió elèctrica pura, amb hidrogen o de pila de combustible: un import màxim per vehicle de 100.000 €.

– Vehicles M3 i N3 (sempre que puguen funcionar exclusivament amb la potència que subministra el motor elèctric): un import màxim per vehicle de 50.000 €.

– Vehicles M2 i N2, de propulsió elèctrica pura, amb hidrogen o de pila de combustible: un import màxim per vehicle de 40.000 €.

– Vehicles M2 i N2, de propulsió híbrida (sempre que puguen funcionar exclusivament amb la potència que subministra el motor elèctric): un import màxim per vehicle de 15.000 €.

L'ajuda màxima global del projecte serà de 200.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 400.000 euros per entitat beneficiària.

Actuació T29A: les ajudes no podran superar el 40 % del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats públiques o entitats sense ànim lucratiu.

L'ajuda màxima global del projecte serà de 200.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació per entitat beneficiària, estaran limitades a 400.000 euros

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es considera cost subvencionable els costos d'inversió addicionals necessaris per a anar més enllà de les normes de la Unió aplicables o per a incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent, menys respectuosa amb el medi ambient i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable serà la inversió elegible del projecte.

La inversió elegible per a cadascuna de les actuacions serà la següent:

Actuació T21B: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar, obra civil directament relacionada amb el projecte pilot i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte. L'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

En el cas que el projecte pilot incloga l'adquisició de vehicles, estos no seran subvencionables.

Actuació T21C:

Per a projectes tipus 1:
– Les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes.

Per a projectes tipus 2:
– Les despeses relatives al projecte i obra que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada i són estrictament necessàries per a aquesta. S'inclou el cost del projecte, la direcció d'obra i l'estudi de seguretat i salut fins a un màxim del 10 % de la inversió elegible total del projecte. S'estableix així mateix una inversió elegible màxima de 250.000 €/km.

Per a projectes tipus 3:
– Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte pilot.

Actuació T21E: les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si escau un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte.

El cost de l'estudi de viabilitat o el SULP no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només seran subvencionables les bicicletes i tricicles de càrrega elèctrics, de pedaleig assistit nous que utilitzen un motor amb potència no superior a 250 W com a ajuda a l'esforç muscular del conductor. Aquest motor haurà de detindre's quan el conductor deixe de pedalar o la velocitat supere els 25 km/h. La bateria haurà de tindre una densitat energètica de, com a mínim, 100 Wh/Kg. Per al càlcul de la densitat energètica s'usaran els valores de capacitat (Ah), voltatge (V) i pes de la bateria (kg), declarats pel fabricant. El pes de la bateria inclou el cos complet, tal com s'extrau de la bicicleta. A causa de les seues característiques inherents, es considerarà que totes les bateries d'ions de liti (Li) compleixen aquesta condició. En el cas del tricicle de càrrega, haurà de ser capaç de transportar, com a mínim, 150 kg de mercaderia. Queden exclosos els vehicles de similars característiques o les bicicletes capaces de funcionar sense pedaleig per part de la persona usuària, per mitjà d'acceleradors o qualsevol tipus d'accionament.

Actuació T24B: les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte.
El cost de l'obra civil no podrà superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte.

Actuació T27A: la inversió elegible del projecte serà la base imposable del vehicle abans d'impostos.

Actuació T29A: les inversions en equips, accessoris, canonades i els sistemes de control i regulació

Terminis

 Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol.licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 A partir de la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 30/09/2021 20/10/2022

 

Criteris de valoració

 

Actuació T21B:

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts):
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (*tCO2/€).
A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que prioritzen al vianant enfront de mesures de transport no motoritzat i motoritzat, en aqueix ordre.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes executats en municipis amb majors problemes de mobilitat mesurats mitjançant el ràtio vehicles/habitant.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Actuació T21C

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 35 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (*tCO2/€).
A2. Disponibilitat de carril-bici (màxim 10 punts): es valoraran amb major puntuació les actuacions que es duguen a terme en zones urbanes amb major nombre de quilòmetres de carril-bici.
A3. Pla Director (màxim 5 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que compten amb un Pla Director per a l'ús de la bicicleta.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes executats en municipis amb majors problemes de mobilitat mesurats mitjançant el ràtio vehicles/habitant.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones.
B3. Nombre de municipis involucrats (màxim 7 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions mancomunades o que involucren a un major nombre de municipis.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Actuació T21E

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (*tCO2/€).
A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen noves tecnologies de gestió intel·ligent de mercaderies enfront d'actuacions de repartiment amb vehicles nets.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes executats en municipis amb majors problemes de mobilitat mesurats mitjançant el ràtio vehicles/habitant.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Actuació T24B

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (*tCO2/€).
A2. Tipus d'actuació. (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen nous sistemes de tecnologies de la informació enfront de sistemes de gestió de flotes.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Problemes de mobilitat urbana en el municipi (27 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes executats en municipis amb majors problemes de mobilitat mesurats mitjançant el ràtio vehicles/habitant.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Actuació T27A

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tCO2/€).
A2. Tipus de combustible (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els vehicles accionats per pila de combustible o hidrogen enfront dels elèctrics o híbrids, en aquest ordre.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Tipologia de Vehicle (27 punts): es valoraran amb major puntuació els vehicles M3, enfront dels M2, N3 i N2, en aquest ordre.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Actuació T29A

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 30 punts): es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (*tCO2/€).
A2. Tipus de producció d'hidrogen (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació les estacions de recarrega amb producció d'hidrogen in situ enfront de la resta.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Ús de l'estació de recarrega (27 punts): es valoraran amb major puntuació les estacions de recarrega d'ús públic general enfront de les de flotes de vehicles de servei públic.
B2. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 20 punts): es valoraran amb major puntuació els projectes que afecten a una major quantitat de persones, mesura pel nombre de sortidors del projecte.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts): es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud y documentació


SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol.licit@" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).
La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.