Dirigit a: PIME i grans empreses que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes. En el cas de les pimes que acrediten el caràcter d'empresa innovadora, no s'estableix un mínim de personal propi per a poder ser beneficiària.

 

Presentació sol.licituds: Des del 09/01/2023 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despe a): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2025

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 2/10/2025

Pidcop v

UEdeclaración VAL

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9754 de data 28/12/2023

 abansdepresentar pidcopaclaracionespreg pidcop v

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Objectius
 

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenystres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:

 • Constituïdes per un mínim de dues empreses independents entre si, havent de ser almenys una d'elles pyme.
 • Superat el número de dues empreses, no serà necessari el compliment del requisit de grandària i d'independència en la resta de les empreses de l'agrupació
 • Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
 • Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% d'aquests.
 • L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons model disponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

Requisits dels projectes
 
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els projectes hauran de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 80.000 euros i menor de 500.000 euros
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per aquesta ni tampoc per cap altra empresa vinculada o contractada per a la realització del projecte.
 • Serà condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantenir els requisits que per a la validesa del consorci s'exigeixen en l'apartat Empreses Beneficiàries de l'annex de la convocatòria corresponent a aquest programa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Xicoteta empresa: fins al 60%
 • Mitjana empresa: fins al 50%
 • Gran empresa: fins al 40%

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

1. Serveis externs
a) Cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes d'investigació.
b) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.

2. Adquisició de patents i llicencies
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi
Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

4. Materials
Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament
• Despeses d’amortització de l’instrumental i equipament necessari per a la realització del projecte, excloent els dispositius informàtics d'ús genèric

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 Termini de presentació de sol.licitud  Inici del projecte  Data límit d'execució del projecte (despeses)  Fi termini justificació (´límit període pagament)
Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 h. Posterior a la sol·licitud 30/6/2025  2/10/2025

 

 

Criteris de valoració

 

Un projecte només podrà ser secundat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 17 punts

Grau d’avanç: 0-10 punts. Es valorarà l’avanç en el coneixement científic o aplicació d’aquest que suposa el projecte pel que fa a l’estat de l’art actual. Si el projecte no mostra salt tecnològic no es considera com d’R+D i, per tant, es denegue.
Novetat del projecte: 0-10 punts. Es valoraran els antecedents o evidències sobre el grau de novetat en l’àmbit internacional o nacional / Comunitat Valenciana. Si el projecte no mostra novetat objectiva, no es considerarà com d’R+D i, per tant, serà denegat.
Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en I+D.
Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte i participació d’organismes d’investigació: 0-10. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.
Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les seues capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cadascuna d'elles.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10. Es valorarà la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
Projectes que s’enquadren en les prioritats d'especialització de la S3 CV. Es valorarà la justificació de l'impacte previst sobre les prioritats a les quals puga aplicar el projecte. 0-5.
Efecte d'arrossegament: 0-5. Es valorarà l'efecte arrossegue del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels seus resultats en un ampli col·lectiu d'empreses en les quals puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5.
Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents de les empreses integrants del consorci o tinguen com resultat una nova patent: 0-5

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts

• Alguna de les empreses del consorci disposa d'un PIO registrat no estant obligada a això per la normativa aplicable. 0-2
• L'activitat principal de les empreses integrants del consorci desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima. 0-3
• Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per sobre del mínim legal exigible. 0-2

• Alguna de les empreses integrants del consorci té la consideració de nova empresa innovadora amb antiguitat inferior a 5 anys. 0-3

 

comoSolicitar.gif Presentació de les sol.licituds
 
FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
 
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <https://www.ivace.es>.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.