Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

UEdeclaración VAL

Presentació sol.licituds: Des del 09/02/2023 fins al 17/03/2023 a les 23:59:59 hores (*)
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2024

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9529 de 8 de febrer de 2023, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 


Objecte
 
La convocatòria persegueix contribuir a superar amb èxit els principals reptes econòmics, socials i territorials de la Comunitat Valenciana, avançant en la transformació del sistema productiu valencià cap a activitats de més alt valor afegit, i amb la pretensió addicional de millorar els mecanismes i canals per a la transferència del coneixement i tecnologia des dels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana al teixit productiu.
 
La convocatòria queda així mateix alineada amb els objectius del Programa FEDER de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, en particular amb l'objectiu polític OP1. Una Europa més competitiva i intel·ligent, promovent una transformació econòmica innovadora i intel·ligent i una connectivitat TIC regional, Objectiu específic 1.1. El desenvolupament i la millora de les capacitats d'investigació i innovació i l'assimilació de tecnologies avançades.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport


L'IVACE subvencionarà els projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats per Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana -de manera individual o en cooperació entre ells- que incloguen la col·laboració efectiva amb diverses empreses de la Comunitat Valenciana, dirigits a atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la recerca al conjunt d'empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes necessàriament hauran d’emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana S3-CV.

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

La subvenció màxima que es podrà concedir a cada projecte no podrà superar els 250.000 euros en el cas de projectes individuals; per als projectes en cooperació la subvenció per centre tecnològic no superarà els 200.000 euros, amb un màxim de 800.000 euros per projecte.

L'ajuda en concepte d’“Altres despeses” no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Recursos humans (personal propi).

Despeses de personal investigador, tècnic i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

S'aplicaran els següents límits respecte a les hores de dedicació imputables:
- 10% a tasques de gestió i coordinació del projecte respecte del total d'hores de dedicació al projecte.
- 10% a tasques de difusió i/o transferència de resultats respecte del total d'hores de dedicació al projecte

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva al mateix i que es vinculen al projecte inequívocament. S'inclouen també en aquest concepte les despeses derivades de la formació del personal investigador en l'àmbit tecnològic del projecte, sempre que aquesta siga necessària per a la realització d'aquest, i el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva al mateix i que es vinculen a ell inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració imputables a la realització del projecte. Aquestes despeses podran imputar-se a un tipus fix de fins al 25% dels costos directes subvencionables, excloent els costos en actius materials. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 9 de febrer de 2023 i finalitzarà el 17 de març de 2023, a les 23:59:59 hores. Si alguna de les dates indicades fora declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9529 de 8 de febrer de 2023
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9529 de 8 de febrer de 2023
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre. A més de la documentació allí indicada, l'entitat haurà de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, l'acta de constitució i estatuts vigents només en cas que els que obren en poder de l'IVACE hagen patit una modificació o no consten per tractar-se d'un centre tecnològic que no haguera sol·licitat ajudes de l'IVACE amb anterioritat.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV, <https://www.accv.es/ciutadans/registre-de-representants/>.

La tramitació de la sol·licitud, emplenada segons el model disponible en aquesta web, suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la web.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.