Dirigit a: Persones físiques o jurídiques que complisquen determinats requisits

Data de presentació de sol·licituds de tutors: Des del 26/01/2017 fins al 15/02/2017*

  

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 7965 de data 25/01/2017

 

 

  Llistat definitiu de personal expert  

 

 

Objecte

La present resolució té per objecte engegar una convocatòria per a seleccionar i homologar personal expert en matèries d'internacionalització en el marc del Programa d'assessorament a empreses 2017 i regular els requisits i el procediment per a la seua acreditació.

Àmbit de l'assessorament especialitzat:

Els àmbits de la internacionalització en els quals les persones interessades podran acreditar-se com a personal expert, són els següents:

a) Iniciació a l'exportació.

b) Inici a la contractació pública internacional

c) Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.

d) Màrqueting digital internacional.

i) Estratègies de marca i comunicació internacional.

f) Finançament internacional.

g) Expansió internacional d'start-ups.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'estableixen les següents definicions:

– Empresa participant: Empresa que presentarà la seua sol·licitud al programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització que convocarà l'IVACE i que, després de la valoració prevista a aquest efecte, participarà en qualsevol dels programes d'assessorament que prestarà el personal expert integrat en aquesta ‘Borsa d'experts 2017’.

– Personal tutor: Persones físiques o jurídiques que s'adherisquen a la present convocatòria per reunir els requisits exigits i que es comprometen a prestar els serveis de formació en internacionalització a les empreses participants en el programa. El conjunt d'adhesions validades conformarà la ‘Borsa de personal expert 2017’.

 

personasbeneficiarias-p Personal expert

Persones físiques que complisquen els següents requisits:

a) Formació acadèmica: Educació secundària completada, com a mínim.
b) Experiència professional: experiència en elaboració d'estratègies i, si escau, assessorament i formació a PIME i gestió de projectes en l'àrea per a la qual es presenta candidat/a.
c) Coneixement d'idiomes: mínims segons el barem de cada àrea d'especialització.

En el cas que siguen persones jurídiques els qui desitgen aportar professionals a la ‘Borsa de personal expert 2017’, la inscripció haurà de fer-se per part de les persones jurídiques, amb les seues dades completes, però aportant les dades i *CVs dels professionals proposats, perquè puguen ser baremats de la mateixa forma que les persones físiques, en els termes anteriorment relacionats; no obstant açò, les persones jurídiques només podran prestar el servei d'assessorament a les pimes sol·licitants d'ajuda si les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals els siguen propis, preveuen aquesta circumstància, de tal sort que no podran formar part de la borsa les persones jurídiques que no complisquen amb tal exigència de capacitat.

actuacionesApoyables.gif Àmbits de l'assessorament especialitzat i Contacte
  • Iniciació a l'exportació.
Contacto: Marie France González, tel. 96 120 95 84, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Inici a la contractació pública internacional
Contacto: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.

Contacto: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • Màrqueting Digital Internacional.
Contacto: Begoña Sánchez, tel. 96 120 95 89, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Estratègies de marca i comunicació internacional.

Contacto: Begoña Sánchez, tel. 96 120 95 89,

  • Finançament Internacional.
Contacto: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Expansió internacional d'start-ups
Contacto: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
tipoayuda.gif Tarifes i durada màxima


La retribución por los servicios de tutoría en materia de internacionalización prestados y la duración de los mismos se ajustará a los siguientes límites:

TUTORÍA  IMPORT A PERCEBRE PEL PERSONAL TUTOR (IVA EXCLÒS)  DURADA
 PERÍODE max. de durada tutoria
Iniciació a l'Exportació
3.600 €
Fins a un màxim de 90 hores 
6 mesos
Contractació Pública Internacional
1.800 €
   30 hores 
3 mesos
Presentació d'ofertes en contractació pública internacional. 2.400 € 40
6 mesos
Màrqueting Digital Internacional 
2.800 €
 --
8 mesos
Estrategies de marca i comunicació internacional.
1.800 €
--
3 mesos
Finançament Internacional 5.400 € --
9 mesos
Expansió internacional d'start-ups
1.800 €
 --
3 mesos

Aquesta retribució es farà efectiva al personal tutor prèvia presentació dels corresponents a entregar indicats igualment en la descripció de cada Programa (que hauran de ser aprovats per IVACE), així com de la(les) factura(es) corresponent(s) expedida(es) d'acord amb la normativa vigent.

En les factures haurà d'incloure's la llegenda “Projecte cofinançat pels Fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.

Queden inclosos en la retribució les despeses de desplaçament i qualssevol uns altres que siguen necessaris per al desenvolupament del servei descrit en les presents bases.

Per a açò l'IVACE,en el marc Programa Operatiu FEDER CV 2014 - 2020, instrumentarà el suport a la prestació d'aquests serveis a través d'una convocatòria d'ajudes per a les pimes que ho sol·liciten.

 

costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables

 

Serveis d'assessorament en internacionalització per a oferir a les empreses en el marc del Programa d'Assessorament a Empreses 2017 en matèria d'internacionalització.

 

plazos.gif Terminis


Podran presentar-se a aquesta convocatòria sol·licituds d'adhesió des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV fins al dia 15 de febrer de 2017.

 

Requisits mínims
Segons el que s'establix per a cada àmbit d'assessorament en l'annex de la convocatòria.
(veure)
Sol.licitud i documentació

PROCEDIMENT

Les persones físiques o jurídiques interessades a formar part de la Borsa d'Experts 2017 hauran de sol·licitar la seua adhesió al programa específic que desitge en els següents enllaços:

>> Iniciació a la Exportació

>> Inici a la Contractació Pública Internacional

>> Presentació d'ofertes en Contractació Pública Internacional

>> Márqueting Digital Internacional

>> Estrategies de Marca i Comunicació Internacional

>> Finançament Internacional

>> Expansió Internacional de start-ups

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Sol·licitud d'adhesió segons model disponible en cadascun dels enllaços anteriors.

2. Fotocòpia simple de títols o diplomes a acreditar (es valoraran els títols relacionats directament amb l'àrea específica del programa a la qual es presenta candidat/a).

3. Acreditació suficient de l'experiència professional indicada.

4. Títols oficials expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, certificats expedits per Organismes i Institucions oficials estrangeres, Diplomes expedits per Organismes de reconegut prestigi que acrediten el nivell de coneixement de l'idioma, o declaració del professional. En els dos últims supòsits, *IVACE podrà realitzar les proves que estime convenients per a avaluar el nivell d'idioma del professional.

5. Acreditació suficient dels mèrits indicats.

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Aquesta documentació haurà de presentar-se davant el Registre d'Entrada d'IVACE (Castán Tobeñas, 77, accés per c/ Nou d’Octubre, Torre 2, planta S-1, 46018 València), o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.