Dirigit a: Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana (veure més a baix)
 
Data límit: Des del 5 de maig fins al 16 de juny de 2017* 
 Data límit justificació: 16 febrer 2018  

*segons condicions de la Resolució de 18 d'abril de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes als Plans d'Internacionalització de les pime de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 8032 de 04/05/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8184 de 5/12/17)
 
Objectiu
 
Impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de millorar el seu posicionament en mercats exteriors mitjançant el suport a les accions incloses en els seus plans d'Internacionalització.
 
Terminis
 
Fins al 16 de juny de 2017.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes previstes en la present ordre podran aconseguir fins al 60% del cost (IVA exclòs), de les accions previstes per a l'any 2017, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sempre que el pressupost mínim i màxim elegible degudament justificat de la sol·licitud de cada empresa siga de 5.000 € i 100.000 € respectivament.

empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana que disposen d'un pla d'internacionalització individual que contemple accions de promoció especifiques i que compten amb una estratègia clarament definida amb la qual abordar o consolidar la presència de l'empresa, els seus productes i les seues marques en els diferents mercats exteriors que l'empresa haja definit com a prioritaris en el seu Pla d'Internacionalització. Queden excloses les PIMES pertanyents al sector immobiliari i financer.


actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals, degudament justificat, siga superior a 5.000 euros, sent el límit de 100.000 euros

Les actuacions susceptibles de suport seran totes aquelles en els quals incórreguen les empreses beneficiàries per a la contractació de serveis avançats necessaris per a l'execució dels seus plans d'internacionalització, a exclusió de les actuacions previstes en la Resolució de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017 si l'objecte per al qual es concedeixen aquelles és idèntic al de les previstes en la present convocatòria, així com de les derivades de la participació en els pavellons oficials organitzats per l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), o les participacions agrupades que compten amb algun tipus de suport de l'ICEX durant l'exercici 2017.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1.- Serveis de lloguer d'espai de les fires internacionals fóra de l'estat espanyol

2.- Serveis relacionats amb l'execució del pla de màrqueting internacional
a-publicitat en mitjans estrangers
b-publicitat i inscripció en portals on-line,
c- comunicació on-line i off-line (màxim 6.000 euros)

3.- Serveis relacionats amb el procés de registre de marques en països fora de la UE

4.- Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre de productes necessaris per a la comercialització en països fora de la UE
5.- Serveis relacionats amb la creació i adaptació de la pàgina web així com els serveis relacionats amb l'elaboració de material promocional (import màxim 10.000 euros)
6.- Despeses de personal tècnic en comerç exterior contractat en 2017 i per a les empreses d'indústries creatives i culturals les despeses d'un professional o empresa externa contractada a aquest efecte (salari net mínim anual 18.000 euros)
7.- Serveis relacionats amb la compra de plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció
8.- Despeses d'allotjament i desplaçament als països inclosos en el pla de promoció (import màxim 10.000 euros)

9.- Serveis directament relacionats amb la realització o participació en l'exterior en accions de promoció
Criteris de valoració

Per a la valoració de les ajudes s'aplicaran els següents criteris en la proporció que s'especifica per a cadascun d'ells:
Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 60 punts.

1. - Característiques del projecte. Màxim 70 punts

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 55 punts.
   - Qualitat del pla d'Internacionalització presentat. Màxim 25 punts
   - Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i les accions a realitzar. Màxim 20 punts.
   - Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea . Màxim 10 punts

b) Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 15 punts.
   - Viabilitat econòmica del projecte. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts
   - Adequació de la grandària i recursos econòmics de l'empresa al pla previst per l'empresa. Màxim 5 punts

2. - Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts

a) Recursos humans de l'empresa. Puntuació màxima grup 15 punts.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d'empleats fixos en l'empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen major nombre d'empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts

b) Grau d'internacionalització de l'empresa. Puntuació màxima 5 punts.
Es considerarà de forma positiva a aquelles empreses que s'inicien en la internacionalització.

Així mateix, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
- Que el sol·licitant compte amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent.
- El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
- La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
- El percentatge de personal amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per sobre del mínim legal exigible.
- Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
- Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tant la sol·licitud com la memòria i la resta de documentació exigida es presentaran davant el Registre Electrònic de l'IVACE. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada mitjançant certificat expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.
 
TUTORIAL
 
 
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.
 
JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 10 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2018

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.