xarxes ajudes tutories
 
     
     
Dirigides a: Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2015 i 2016 i les pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories 2017

feder2val

Data presentació sol.licituds: S'iniciarà a partir del día 12 de març de 2018 i finalitzarà el 22 de juny de 2018. (*)
Data límit justificació:  31 gener 2019
 
* segons condicions de la Resolució de 22 de febrer de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions als Plans de seguiment i execució dels programes de tutories d’internacionalització, per a les pimes de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV 8251 de 9 de març de 2018.
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de Tutories d'Internacionalització 2015 i 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017.
 
Terminis
 
 Fins al 22 de juny de 2018
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes seran del 50% del cost de les accions previstes per a l'any 2018 (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 100.000 euros

Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2015 i 2016 i les pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories 2017

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà sol·licitar ajudes per al seguiment i desenvolupament d'un pla d'internacionalització amb independència del nombre de tutories en què haguera resultat beneficiària o haguera participat.

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 
a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 18.000 €.
b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l’execució del pla fins a un màxim de 10.000 €.
c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa fins a un màxim de 15.000 €.
d) Creació de web dirigida a l’entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa amb este fi, fins a un màxim de 15.000 €.
e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, vinculada a l’execució del pla.
f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria.
g) Despeses de contractació d’una persona amb especialització vinculada a l’àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant el 2018 sempre que el salari brut anual siga d’un mínim de 25.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S’acceptarà un màxim de despeses per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d’indústries creatives i culturals s’admetran també les despeses d’un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l’empresa realitza accions de promoció en mercats exteriores que puga justificar. El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
h) Despeses vinculades a accions de promoció en l’exterior necessàries per a l’execució del pla resultant de la tutoria realitzada.
i) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
j) Registre de marca en països que no pertanguen a la Unió Europea.

Criteris d'avaluació valoración

1. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

2. Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

a) Característiques del projecte. Màxim 75 punts:
- Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 35 punts.
- Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
- Ferramentes de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim 10 punts.
- Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts

b) Característiques de l’’empresa sol·licitant. Màxim 15 punts:
- Recursos humans de l'empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
- Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 10 punts.

c) Criteris de caràcter social: Com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens i d'integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional, s'establixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
- Que l'empresa sol·licitant compte amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
- El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
- La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
- Que l'empresa sol·licitant dispose del segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’ o un altre de semblants característiques.
- El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
- Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
- Les quantitats aportades per l'empresa sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 10 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2019

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.