Dirigides a: Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2014, 2015 o 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018 o 2019

feder2val

Data presentació sol.licituds: S'iniciarà a partir del día 8 de febrer de 2019 i finalitzarà el 14 de juny de 2019. (*)
Data límit justificació:  31 gener 2020
 
* segons condicions de la Resolució de 16 de gener de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d’Internacionalització, per a les pimes de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional., si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 8481 de 7 de febrer de 2019
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de Tutories d'Internacionalització 2014, 2015 o 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017, 2018 o 2019
 
Terminis
 
 Fins al 14 de juny de 2019
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes seran del 50% del cost de les accions previstes per a l'any 2019 (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 100.000 euros


Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2014, 2015 o 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018 o 2019


actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà presentar un projecte.

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 
a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 14.500 €.
b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l’execució del pla fins a un màxim de 10.000 €.
c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa fins a un màxim de 15.000 €.
d) Creació de web dirigida a l’entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa amb este fi, fins a un màxim de 14.500 €.
e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, vinculada a l’execució del pla, fins a un límit de 30.000€
f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria, fins a un límit de 6.000€
g) Despeses de contractació d’una persona amb especialització vinculada a l’àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant el 2019 sempre que el salari brut anual siga d’un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S’acceptarà un màxim de despeses per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d’indústries creatives i culturals s’admetran també les despeses d’un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l’empresa realitza accions de promoció en mercats exteriores que puga justificar. El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
h) Despeses vinculades a accions de promoció en l’exterior necessàries per a l’execució del pla resultant de la tutoria realitzada. En el cas de fires internacionals, només serà elegible el cost de contractació de l'espai.
i) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
j) Registre de marca en països que no pertanguen a la Unió Europea.

Criteris d'avaluació valoración

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
b) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
c) Incorporació d’actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
d) Viabilitat econòmica. S’avaluarà el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
a) Recursos humans de l’empresa.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d’empleats fixos de l’empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d’empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
b) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim 5 punts.

3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
– Que el sol·licitant compte amb un pla d’igualtat d’oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
– El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
– La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 10 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2020

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.